ผู้ประสานงานดูแล


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ว่าที่ ร.อ. สุรชัย ฉันตรอภิวันท์
Merchandising Manager
คุณธัญญา เหมือนสังข์
Merchandising Manager
คุณวิชชุดา เข็มทอง
Merchandising Manager
คุณวิมลตรา วงศ์โอราฬสิทธิ์
ผู้จัดการประกันคุณภาพ
คุณจุฑามาศ แซ่เบ๊
Lean Manager
คุณพรประเสริฐ กองกะมุด
ผู้จัดการความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
คุณอนุวัฒน์ เด็นหลี
Logistics Manager
Jiranun Thawanaunnop