Vision


วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรม
  • พัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจบุคลากรและสร้างความยั่งยืน
  • เป็นผู้นำด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว