อบรมสัมมนาทางวิชาการ THAILAND INDUSTRY EXPO 2017

01-Aug-2017 by admin
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)  ได้รับความอนุเคราะห์
จากทางบ.ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ในการส่งวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกิบการด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์, รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรด้วยระบบ LEAN , KAIZEN จำนวน 8 จังหวัด ภายใต้ "โครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรูด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด" รวมกับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประทรวงอุตสาหกรรม