สวัสดิการการตรวจสุขภาพ ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด วันที่ 2 ตุลาคม 2560

02-Sep-2017 by admin
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรลพ จำกัด
ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 
ได้มีสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
โดยทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ณ บริเวณโรงอาหาร บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (พัก 12.00 น. -13.00 น.)