สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีชราภาพ สำหรับพนักงานก่อนวัยเกษียณ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

09-Mar-2018 by admin
คุณพรเพ็ญ  เวศประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 7 กรุงเทพมหานคร
 
ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีชราภาพ สำหรับพนักงานก่อนวัยเกษียณ
ซึ่งพนักงานที่เข้าอบรมมีอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นต้นไป