สัมมนาจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม กับ อ.เก่ง ประกาศิต สพฤกษ์ศรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

03-Jul-2018 by admin
 

               เนื่องด้วยทางฝ่าย  HRD  ส่วนกลาง ได้จัดหลักสูตรเชิงสัมมนาและสันทนาการสำหรับพนักงานรายเดือนที่มีอายุงาน

ตั้งแต่  เดือน -  ปี  เพื่อรับทราบข้อมูลองค์กรและหลักการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรและประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพ

ในเชิงทัศนคติ หรือ Mindset ของกลุ่มพนักงานใหม่ ให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานให้ได้เป็นอย่างดี

                 ในวันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561   ตั้งแต่เวลา  8:30  -  16:30  น.  ณ.อาคารสนามบาสเกตบอล สำหรับทำกิจกรรม ดังกล่าว

บรรยายโดย  : อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี  (วิทยากรภายนอก)